POWRÓT

Słownik Komentarze Linki O mnie Kontakt
 Prawo Archiwum Praktyka Wydawnictwa Informatyka

SŁOWNIK

Niniejszy słownik zawiera wybrane terminy stosowane w praktyce archiwistycznej .
Definicje  wybranych pojęć zostały przytoczone za ;
"Archiwistyką", "Archiwistyką Praktyczną " ,  "Praktycznym Poradnikiem Kancelaryjno - Archiwalnym" 
oraz podręcznikiem "Kancelaria i Archiwum Zakładowe"

 

A B C D E F G H
I J K L Ł M N O
P R S T U W Z Ż

"K"

Kancelaria ---------------------------------------------------------------------------------

- termin "kancelaria" rozumiany jest w terminologii polskiej jako nazwa organu zajmującego się czynnościami aktotwórczymi, jednocześnie występuje od dawna jako nazwa osobnego urzędu 
- wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie, jak przyjmowanie wpływów, przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym i referentom, ekspedycja przesyłek wychodzących itp.

kancelaria tajna ---------------------------------------------------------------------------

wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentacji niejawnej zawierającej informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

karta instrukcyjna -------------------------------------------------------------------------

dokument zawierający szczegółowy opis sposobu wykonania operacji oraz potrzebne do tego środki, 

karta katalogowa (prospektowa) --------------------------------------------------------

dokument sporządzony dla elementów rysunku, 

karta kontroli ------------------------------------------------------------------------------

 karta wyrobu przed przekazaniem do klienta; karta cyklu przebiegu kontroli,

karta przeglądowa ------------------------------------------------------------------------

ewidencja części składowych wyrobu, urządzenia, detalu, 

karta technologiczna ----------------------------------------------------------------------

podstawowy dokument opisujący proces technologicz­ny obróbki lub montażu, zawierająca zazwyczaj: nazwę i oznaczenie części, zespołu lub wyrobu; określenie materiału, surówki lub prefabrykatu względnie montowanych zespołów; wykaz wszystkich operacji należących do procesu w kolejności ich wykonania z oznaczeniem stanowisk pracy; normy czasowe opera­cji i grupy zaszeregowania operacji, 

karta zmiany technologii ------------------------------------------------------------------

dokument, bez którego nikt nie ma prawa do wprowadzenia innowacji do wyrobu,

 

klasyfikacja --------------------------------------------------------------------------------

podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę zespołu w jednolitym rzeczowym wykazie akt prze nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli klasyfikacyjnych

klucze kryptograficzne --------------------------------------------------------------------

ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu kryptograficznego

komórka merytoryczna -------------------------------------------------------------------

właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań której  zgodnie z regulaminem organizacyjnym  należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość materiałów (akt) w tym zakresie

komórka organizacyjna -------------------------------------------------------------------

departament, biuro, zespół, wydział, referat lub inna komórka wewnętrzna w instytucji

komórka pocztowa ------------------------------------------------------------------------

kancelaria, ekspedycja lub inna komórka odbierająca i wysyłająca przesyłki

kontrolka przesyłek -----------------------------------------------------------------------

pomoce kancelaryjne w formie dzienników korespondencyjnych, książek ewidencyjnych lub kartotek służące do ewidencjonowania przesyłek

korespondencja ---------------------------------------------------------------------------

każde pismo wpływające do urzędu i instytucji lub przez nie wysłane

księga --------------------------------------------------------------------------------------

grupa dokumentów zszyta i ujęta w trwałą oprawę

kwalifikacja archiwalna -------------------------------------------------------------------

ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych


Prawo Archiwum Praktyka Wydawnictwa  Informatyka

POWRÓT